Фобос

Цели на решението:

Главните цели на решението во оваа понуда се следниве:


 • Обезбедување на непречен проток на информации во бизнис работењето на компанијата
 • Намалување на можноста за грешка при деловните процеси и внесувањето на податоците
 • Поедноставен пристап на менаџерите кон бизнис критичните информации
 • Поедноставен пристап кон базата на податоци на компанијата на сите овластени лица вклучени во процесот на работењето
 • Воспоставена директна комуникација меѓу сите оддели во компанијата на различните локации.
 • Поефикасно и побрзо организирано производство
 • Поефикасна и побрза обработка на нарачките од клиентите
 • Намалување на времето потребно за услуга на клиентите
 • Намалување на генералните материјални трошоци во компанијата
 • Изработка на извештаи од дневната работа
 • Подобар менаџмент на работниот процес

Делови на решението

Целосното решение се состои од следниве функционални делови:

1. Централна апликација за менаџмент на бизнис процесите која во себе ги вклуцува следниве модули:


 • Администрација и операциски менаџмент
 • Модули за продажба и дистрибуција
 • Модули за финансиско работење
 • Модули за интергрирано сметководствено работење
 • Модули за производство
 • Интергрирана функционалност за следливост според HACCP
 • Напредни модули за следење на технолошките операции во процесот на производство
 • CRM
 • HRM
 • Систем за генерирање на извештаи

2. Мобилна апликација за аквизиција на нарачки од терен и амбулантна продажба


3. Мобилна апликација за магацински менаџмент


4. Апликација за следење на производно и магацинско кало на полупроизводи и готови производи


5. Апликација за малопродажба


Ова е целосно интегриран систем кој се потпира на централна база на податоци.Апликациите се меѓусебе поврзани
при што е остварен непречен проток на информациите. Системот е работен според ИСО стандардите за поделба на
материјални и финансиски документи, следење на протокот на информациите и автоматско генерирање на документите
кои се наследуваат едни од други.


Централна ERP апликација

ERP

ПЛАНЕТ ИНТЕРАКТИВ © 2012