serisko
 • Брзо менаџирање на залихата преку контрола на се што влегува и се што се продава од секоја продавница или магацин.
 • Можност за воведување на атрибути за артиклите.
 • Можност за воведување на слики за артиклите и нивно печатење на фактурата.
 • Голем број на прецизни менаџерски финансиски извештаии со приказ на профитот по добавувач ,период, артикл итн.
 • Поврзување со софтверот преку интернет кон било кој комјутер.
 • Воведување на сопствени бар кодови со можност за печатење.
 • Можност за правење на специални акции за попуст на одредени артикли со извештај за реализација на акцијата.
 • Модули проилагодени за Pocket PC (рачни компјутери )за магацински менаџмент ( евиденција на влез, печатење на сопствени бар кодови, проверка на излез на готови производи, правење на пописи).
 • Модули за евиденција за нарачки од купувачите и добавувачите со евиденција на статуси како и мобилно решение за нарачки од терен.
 • Водење на голем број на рабати како, асортимански, акциски, количински, за навремено плаќање и водење на посебни ценовници за групи на клиенти, региони итн.
 • Комплетно финансиско работење со интегрирано сметкоодство итн.

ПЛАНЕТ ИНТЕРАКТИВ © 2012