pocketpc

Мобилно решение за правење на нарачки од терен и амбулантна продажба

Решение за аквизиција на податоци на терен со помош на мобилни уреди со Windows Mobile оперативен систем со GPRS комуникација со базата на податоци. Ова решение е прилагодено за 3 основни операции – примање на нарачки од терен, амбултана продажба на роба од комбе и достава на производи.

Решението ги содржи следниве функционалности:

 • Превземање на податоци за клиентите за соодветен комерцијалист со нивните рабати, моментално салдо
 • Превзмење на податоци за артклите со цените и моменталните залихи во централниот магацин
 • Правење на нарачка и испраќање кон централата преку GPRS
 • Правeње и печатење на испратница / готовинска фактура со раздолжување на магацин комбе
 • Заведување на настани / забелешки за одреден клиент
 • Воведување на нови клиенти на терен

Од аспект на централната серверска алиакција предвиени се следниве функционалности:

 • Примање на нарачката од терен
 • Верификација на нарачката и менување на статуси ( примена, одобрена, за спремање, спремна )
 • Автоматско генерирање на магацински документи од нарачка
 • Извештаи за реализација по комерцијалист / дистрибутер
 • Извештај за временски активности на терен по комерцијалист

ПЛАНЕТ ИНТЕРАКТИВ © 2012