proizvodstvo
  • Следење на потрошувачка на репро материјали и суровини како и полупроизводи преку општи и специjализирани нормативи.
  • Водење на технолошки операции за секој работен план со планирано и реално време за
    завтршување и вработени кои работеел на соодветан операција
  • Евиденција на појавен шкарт и тип на шкартот во секоја технолошка операција.
  • Пресметка на точна цена на чинење на готовиот производ
  • Интегрирана HACCP следливост на ниво на магациснки документи со прецизни извештаи

ПЛАНЕТ ИНТЕРАКТИВ © 2012