distribucija
  • Брзо менаџирање и подршка на голем број на ценовници за дистрибуција ( специјални ценовници по групи на клиенти, регионални, по комерцијалисти или дистрибутери)
  • Администрација на каталози какои нивно печатење со слики и бар кодови, доделување кон комерцијални групи, поделба по региони и реони, следење на успешноста на секој комерцијалист
  • Водење на голем број на рабати како, асортимански, акциски, количински, за навремено плаќање , водење и автоматска пресметка на рабатите за секоја компанија според резултати од продажбата, посебни ценовници за групи на клиенти, региони итн.
  • Можност за правење на специјални акции за попуст на одредени артикли со извештај за реализација на акцијата.
  • Воведување на сопствени магацински бар кодови со можност за печатење и поврзување со соодветни лотови
  • Модули проилагодени за Pocket PC (рачни компјутери )за магацински менаџмент ( евиденција на влез, печатење на сопствени бар кодови, проверка на излез на готови производи, правење на пописи)
  • Прецизни извештаии за продажба во одреден период ,по одредена клиент, комерцијалист, артикл итн.


ПЛАНЕТ ИНТЕРАКТИВ © 2012