sledlivost

Вградена функционалност - Модул за следливост на суровини до готови производи

 • Следливоста се имплементира преку врзување преку производни ЛОТ броеви, односно соодветни набавки, производни планови или влезови во магацин. Системот води сметка за секоја набавка или влез на суровини да се евидентира посебно со ознаката на ЛОТ бројот.
 • При секој излез што се прави од соодветен магацин системот по автоматизам препознава за соодветниот артикал од кои се набавки имаме сеуште роба во магацинот. По ФИФО принцип односно според принципот на роба од одредена набавка со најкраток рок на траење системот го врзува излезот со соодветен влез.
 • Кај производството при правењето на производниот план се генерираат по автоматизам Интерна приемница производство– за готов производ во која секој артикал ќе има свој производен ЛОТ. Се генерира и Интерна испратница производство со која се одземаат суровините од соодвентиот магацин.. Во овој момет по автмоатзиам се врзува готовиот призвод со суровините од соодветната набавка.
 • Системот е решен така да следивоста се извршува во позадина по автоматизам при генрирање на магацинскиот документ. Има преглед на секој излез со кои влезови се врзани на секој арикал од излезните магацински документи. Има можност и за рачна промена на врската меѓу излезот и влезот.
 • Со имплементација на системот за следливост има можност за следниве прегледи:

  1. Каде е испорачана (продадена) роба од одредена набавка
  2. Од кои набавки се артиклите кои се испорачани кај еден клиент во еден излезен документ
  3. Во кои се готови производи е вградена суровина од одредена набавка.
  4. Кои се суровини и од кои набавки се искористени за добивање на еден готов производ од одреден датум (со еден производен ЛОТ)
  5. Каде се е испорачана роба (кај кои клиенти) од еден готов производ произведен на одреден датум (со еден производен ЛОТ)
  6. Од кои се набавки или прозивоидни планови имаме моментална залиха во магацинот за одреден артикал или готов производ
  7. Колку и кои артикли имаме во одреден магацин на кои рокот на траење им истекува на одреден датум

ПЛАНЕТ ИНТЕРАКТИВ © 2012