barcode_scenner

Модули за магацински менаџмент преку мобилен уред

Овие модули се однесуваат на побрза и поефикасна контрола на магациските документи директно во магацините. Се работи со мобилен уред кој преку безжична мрежа е поврзан со серверот. Овие функционалности овозможуваат:

  • Намалување на грешките при работата во магацинот
  • Директна врска меѓу комерција и магацинот
  • Поголема брзина на работењето во магацинот
  • Реална контрола на влезовите и излезите на роба во магацинот
  • Директна споредба на магацинските документи со реалните артикли во магацинот како по артикал така и количински како за влез така и за излез од магацините
  • Можност за печатење на сопствени бар кодови со помош на мобилни принтери или обични принтери

Апликацијата се состои од следниве функционалности:


• Проверка на приемници во магацинот

- Превеземање на постоечка приемница од комерцијалното решение и проверка на артиклите кои реално се наоѓаат во магацините. Проверката е преку баркод читач или пребарување на артиклот поред име. Се проверуваат како артиклите така и нивните реални количини. Модулот дава повратна информација во приемницата за разликите во артиклите и количините проверени реално во магацинот.


- Правење на нова приемница директно преку мобилната апликација во магацинот. Артиклите се внесуваат преку баркод читач или избор преку име. Спремната приемница директно е внесена во системот.


- Печатење на етикети со баркод, за артиклите кои немаат ссостевни баркод. Печатењето може да биде од мобилната аплиакција на мобилен принтер или преку Фобос на обичен ласерски принтер.

• Проверка на групна испратница за сите нарачки од еден ден

- Превеземање на групен документ кој ги содржи артиклите и вкупните количини од сите нарачки за сите купувачи за тој ден. Проверка на количините и артиклите. На овој начин многу побрзо се изнесува вкупната роба од магацинот која треба да се испорача во тековниот ден.


• Проверка на нарачките од купувачите и генерирање на испратници

- Превеземање на нарачката направена во системот и реална проверка на артиклите и нивните количини. Директно печатење на испратница и фактура. Намалување на грешките во испораките кон клиентите.


• Модул за правење на брзи пописи во магацините

- Брз и едноставен систем за директно правење на пописи во магацините. Преку брз избор на артиклот со баркод читач и внесување на количините автоматски се генерира попис во системот за соодветен магацин.ПЛАНЕТ ИНТЕРАКТИВ © 2012