Функционална спецификација на Администрација

Функционалности:

  • Администрација на корисниците, додавање на нов корисник, промена на податоци за постоечки корисник и бришење на постоечки корисник. Корисниците се поделени во неколку групи со посебни привилегии:

  • Келнер - вршење на нарачки и резервации
  • Менаџер – промени на нарачки, сторнирање на сметки, печатење на копии на сметеки, раздолжување на келнери, затворање на фискална каса
  • Супервизор – администрирање на сите параметри во системот (корисници, привилегии, цени на менито, материјална и финансиска анализа и сл)

  • Администрација на објектот, додавање и менување на локации, региони, маси, места на припрема (кујна, шанкови, пица бар, сладолед и сл.)
  • Администрација на менито – поделба на менито во главни категории и категории, дефинирање на ставки во менито со нивни карактеристик и цени, додатоци како и дефинирање на нормативи за секоја ставка од менито (поврзување со магацински документи)

ПЛАНЕТ ИНТЕРАКТИВ © 2012