golemoprodazba
 • Брзо менаџирање на продажбата преку контрола на нарачките од клиентите и нивно следење преку различни статуси.
 • Модули за евиденција за нарачки од купувачите и добавувачите со евиденција на статуси како и
  мобилно решение за нарачки од терен.
 • Функционалност за предлог набавка на артикли и суровини според оптимални или минимални количини во магацините или според продажба во предходен период
 • Можност за воведување на атрибути за артиклите, воведување на слики за артиклите и нивно печатење на фактурата
 • Можност за правење на специјални акции за попуст на одредени артикли со извештај за реализација на акцијата.
 • Водење на голем број на рабати како, асортимански, акциски, количински, за навремено плаќање , водење и автоматска пресметка на рабатите за секоја компанија според резултати од продажбата, посебни ценовници за групи на клиенти, региони итн.
 • Брзо и едноставно правење на пописи во магацините преку мобилни уреди
 • CRM модул за евиденција на соработници, со комплетен адресар за контакти, поделба по групи и категории, коментари
 • HRM модул за евиденција на вработени со нивни бизнис и лични информации, евидеција на отсуства , награди и казни, хонорарни вработени и повеќе
 • Воведување на сопствени магацински бар кодови со можност за печатење и поврзување со соодветни лотови
 • Модули проилагодени за Pocket PC (рачни компјутери )за магацински менаџмент ( евиденција на влез, печатење на сопствени бар кодови, проверка на излез на готови производи, правење на пописи)
 • Комплетно финансиско работење со интегрирано сметководство.
 • Голем број на менаџерски извештаии како приказ на профитот по добавувач ,период, артикл картици по клиент, доспеаност на фактури, разлика во цени. Магацински аларми, најпродавани производи и мн други.

ПЛАНЕТ ИНТЕРАКТИВ © 2012