proektno
  • Комплетно водење на проектно ориентираното производство со кастимизирани работни планови по поединечни производствени процеси
  • Евиденција на проектите (нарачките) со планирани и реални буџети, поврзување со трошоци и
    приходи од финансиски документи, поврзување на проекто со надворешна документација
  • Специјален модул за евиденција на приеми за сервис како и автоматско генерирање на работни налози. Евиденција на трошоци насправена при сервис, потрошен материјал со автоматско генерирање на магацински документи и фактура за сервис. Извештаи за сервис ( по арткл, по време , по клиент)
  • Модули за водење на евиденција на налози за монтажа со пресметка на трошоци и извештаи по тимови, по период по артикли и направени трошоци
  • Модул за следливост на суровини до готови производи преку поврзување со соодветна набавка или влез во магацинот

ПЛАНЕТ ИНТЕРАКТИВ © 2012